Казанлъшката гимназия по Транспорт става Център за високи постижения в професионалното образование и обучение

Професионална гимназия по Транспорт и транспортен мениджмънт в Казанлък получи поредното си национално признание. 

След като беше одобрено със Заповед №РД09-5599/15.11.2022г. на Министъра на образованието и науката НПГВМ „Иван Павлов“, Стара Загора и ПГТТМ, Казанлък са определени за ЦЕНТЪР за високи постижения в професионалното образование и обучение за област Стара Загора.

Само 28 училища в цялата страна са получили такава оценка от МОН.

Получаването на статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение е по проект  „Модернизация на образователната инфраструктура“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. За целта е извършена оценка на професионалните училища, въз основа на която са определени тези, които да получат такъв статут.

Един от водещите критерии е изпълнението на план-приема, включително предлагане на обучение в STEM професии. Друг значим критерий е средният успех на училището от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през 2019/2020, 2020/2021 учебна година, на задължителния втори ДЗИ през 2022 г., както и на процента на дипломиралите се ученици през последните три учебни години.

Предмет на оценката е също така обучението на учителите по професионална подготовка за последните три учебни години, привличането на представители на бизнеса в класните стаи, наличието на вътрешна система за управление на качеството. Отчетени са още капацитета на физическата среда – наличието на лаборатории, работилници и тяхното оборудване, както и на общежитие.

Видно от заповедта на министъра ПГТТМ /Казанлък/ покрива всички основни критерии. Благодарение на придобития статут училището ще бъде краен получател за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване и устойчивост. Те целят като краен резултат създаването на системи от умения за иновации на регионално ниво, съвместна работа и с центрове от други държави чрез международни мрежи за сътрудничество. Мрежите ще развиват модела за високи постижения в областта на професионалното образование.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button