За втора поредна година ПГТТМ участва в Проект BG05M2OP001-2.015-0001 „Ученически практики –2“

Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък се включиха за втора поредна година активно в дейностите на проекта, за да придобият практически умения в реална работна среда. 31 възпитаници на гимназията от 10, 11 и 12 клас се класираха в Дейност 1 „Подкрепа за практическото обучение на учениците, навършили 16 години от училищата, осъществяващи професионална подготовка чрез допълнителни практики в реална работна среда“ за тази учебна година. Те ще започнаха своята практика в реална работна среда на 06.02.2023г, в началото на втория срок.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент по Проект BG05M20P001 -2.015„ Ученически практики – 2”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът „Ученически практики – 2“  цели подобряване качеството на професионалното образование чрез повече и по-добри възможности за практика на учениците в реална работна среда, както и активно включване на бизнеса в професионалното образование.

В Дейност 2  „Подкрепа за създаване и функциониране на учебно-тренировъчни и/или други съществуващи в професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап“ ще се включат общо 6 ученици, създавайки  учебно тренировъчна фирма.

pg-ttm-05
pg-ttm-01

През учебната 2021-2022 година участваха 31 ученици. По проекта „Ученически практики –  2“ дейност 1, удостоверения получиха  всички 31 ученици. Работата в реална работна среда се проведе в 9 фирми партньори на гимназията  в областта на автомобилната мехатроника, автотранспортната техника, и  икономичеката информатика. Учители, работодатели и ученици споделят,  че съвместната работа е много добре синхронизирана,  ползотворна и за двете страни, а някои от участниците дори продължават своите взаимоотношения с работодателите и след приключване на работата по проекта. Придобитите знания и умения на учениците бяха оценени и от наставника, и наблюдаващия учител. Оценките за професионална компетентност, дисциплина, експедитивност, организираност, комуникативни умения, работа в екип, инициативност, активност и креативност са отразени в удостоверението, което всеки ученик получи.

Did you like this? Share it!

Leave Comment

Call Now Button