ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

1. Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 1.  1. Наименование на административната услуга

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 1. 2. Правно основание за предоставяната административна услуга

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 1. 3. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

1)         Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ПГТТМ, гр. Казанлък на адрес: гр. Казанлък, ул. Хемус № 5

2)    По електронен път на имейла на ПГТТМ, гр. Казанлък – [email protected] , като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).

 1. 4. Изисквания за предоставяне на услугата

За да се предостави услугата, ПГТТМ, гр. Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 1. 5. Такса

Такса за услугата не се заплаща.

 1. 6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

Комисия за защита на личните данни

 1. 7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ПГТТМ, гр. Казанлък:
 • Декларация за съгласие от субекта на данни – изтегли
 • Декларация за съгласие от субекта на данни със съгласието на родител/ попечител – изтегли
 • Декларация за съгласие от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни със съгласието на родител/попечител – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли
 •  
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на работниците/ служителите – изтегли
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на учениците и родителите/ настойници/ попечители – изтегли
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на гражданите, чужденците и лицата без гражданство – изтегли
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на дарители – изтегли
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на кандидати за работа – изтегли
 • ПОЛИТИКА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ при обработване на личните данни на контрагенти – изтегли
 1. 8. Наименование на административната услуга

Упражняване на правата на субектите на данни, съгласно ОРЗД и ЗЗЛД

 1. 9. Правно основание за предоставяната административна услуга

чл. 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 от Регламент (ЕС) 2016/ 679

чл.  37б и 37в от Закона за защита на личните данни

 1. 10. Начини за заявяване на услугата

–          лично – чрез подадено заявление по образец на хартиен носител в канцеларията на  ПГТТМ, гр. Казанлък  на адрес: гр. Казанлък, ул. „Хемус“ № 5;

–          с писмо – на адрес: гр. Казанлък, ул. „Хемус“ № 5, ПГТТМ, гр. Казанлък;

–          по електронен път на имейл [email protected] . В този случай заявлението, съгласно приложения образец, трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен/ни подпис/и (не сканирано!).

 1. 11. Срок за предоставяне на услугата

Услугата се предоставя в срок до един месец, считано от датата на постъпването на заявлението за упражняване на съответното право.

Забележка!

При необходимост срока за отговор може да бъде удължен с още два месеца, поради сложност на искането или голям брой искания, за което ще бъдете уведомени чрез писмо в рамките на едномесечния срок.

 

 1. 12. Изисквания за предоставяне на услугата

За да се предостави услугата, ПГТТМ, гр. Казанлък  следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

При наличие и на най-малко съмнение за самоличността на заявителя, ПГТТМ, гр. Казанлък   ще изиска допълнителна информация за идентификация, до предоставянето,  на която срокът по т. 4 спира да тече. Срокът по т. 4 спира да тече и когато се наложи да се изиска всякаква допълнителна информация, за да се предостави услугата.

Когато заявлението не се подава лично от субекта на данни, към него се  прилага копие на пълномощното, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо искането.

 1. 13. Такса

Такса за услугата не се заплаща.

 1. 14. Начини за предоставяне на услугата

Услугата се предоставя, съгласно заявените от субекта предпочитана форма на действие и комуникация, но в случай, че такава не е отбелязана, достъпът се предоставя посредством, използваните средства за комуникация от субекта на данни, както следва:
– при подадено лично заявление за достъп или с писмо – информацията се предоставя с писмо с обратна разписка на посочения адрес за кореспонденция или лично;

–                               при подадено заявление по електронен път – информацията се предоставя по електронен път в широко използван електронен формат, ако това е възможно, при приложени подходящи мерки за защита.

 1. 15. Електронен адрес за връзка за предложения във връзка с услугата

[email protected]

 

 1. 16. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

Комисия за защита на личните данни

 1. 17. Способи за защита в случай, че сметнете, че правата Ви като субекти на данни са нарушени

–        Право на жалба по административен ред пред Комисията за защита на личните данни

–       Право на жалба по съдебен ред – пред съответния Административен съд

 1. 18. Формуляри за упражняване на правата Ви като субекти на данни, разработени за Ваше улеснение от ПГТТМ, гр. Казанлък:
 • Заявление за достъп до данни – изтегли
 • Заявление за коригиране на данни – изтегли
 • Заявление за изтриване на данни – изтегли
 • Заявление за ограничаване на обработката на данни – изтегли
 • Заявление за преносимост на данни – изтегли
 • Възражение – изтегли
 • Данни за администратора:

ПГТТМ, гр. Казанлък
Адрес: гр. Казанлък, ул. „Хемус“ № 5
E-mail: [email protected]
Телефон: 0431/ 6-23-46
Интернет страница: http://www.pg-ttm.com/archive

 • Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните:

E-mail: [email protected]
Телефон: 0888559163

 • !!! Използва се само за въпроси, свързани с обработката на Вашите лични данни от ПГТТМ, гр. Казанлък  в качеството и` на администратор, както и за упражняването на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламент (ЕС) 2016/ 679.

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Call Now Button