АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование – изтегли
 • Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – изтегли
 • Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –изтегли
 • Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – изтегли
 • Заявление за издаване на дубликат – изтегли
 • Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професиoнално обучение и Свидетелство за Професионална квалификация – изтегли
 • Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – изтегли
 • Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – изтегли
 • Приемане и преместване на ученици – изтегли

1. Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 1. 1. Наименование на административната услуга

 

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 1. 2. Правно основание за предоставяната административна услуга

 

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 1. 3. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 

1)    Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ПГТТМ, гр. Казанлък на адрес: гр. Казанлък, ул. Хемус № 5

2)    По електронен път на имейла на ПГТТМ, гр. Казанлък – [email protected] , като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).

 1. 4. Изисквания за предоставяне на услугата

 

За да се предостави услугата, ПГТТМ, гр. Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 1. 5. Такса

Такса за услугата не се заплаща.

 

 1. 6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

 

Комисия за защита на личните данни

 1. 7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ПГТТМ, гр. Казанлък:
 • Декларация за съгласие от субекта на данни – изтегли
 • Декларация за съгласие от субекта на данни със съгласието на родител/ попечител – изтегли
 • Декларация за съгласие от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни със съгласието на родител/попечител – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли
Call Now Button