АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 • Инфо 141 – Издаване на диплома за средно образование – изтегли
 • Инфо 147 – Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити – изтегли
 • Инфо 148 – Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити –изтегли
 • Инфо 153 – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – изтегли
 • Заявление за издаване на дубликат – изтегли
 • Инфо 154 – Издаване на Удостоверения за професиoнално обучение и Свидетелство за Професионална квалификация – изтегли
 • Инфо 156 – Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование – изтегли
 • Инфо 156 – Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация – изтегли
 • Приемане и преместване на ученици – изтегли

1. Ред за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 1. 1. Наименование на административната услуга

 

Даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, съгласно ОРЗД

 1. 2. Правно основание за предоставяната административна услуга

 

Чл. 4, § 11, чл. 6, § 1, чл. 7, чл. 9, § 1 и съображения 32, 33, 42, 43, 58 от ОРЗД

 1. 3. Начини за даване и оттегляне на съгласие за обработка на лични данни

 

1)    Лично, на хартиен носител – в канцеларията на ПГТТМ, гр. Казанлък на адрес: гр. Казанлък, ул. Хемус № 5

2)    По електронен път на имейла на ПГТТМ, гр. Казанлък – [email protected] , като същото следва да бъде оформено като електронен документ, съгласно приложените образци, подписан с електронен/ни подпис/и (не сканирано!).

 1. 4. Изисквания за предоставяне на услугата

 

За да се предостави услугата, ПГТТМ, гр. Казанлък следва да Ви идентифицира по несъмнен начин.

При подаване на декларация/ заявление се изисква предоставяне на оригинал на лична карта на декларатора/ заявителя, който се връща след сверяване на данните.

Когато декларацията/ заявлението не се подава лично от субекта на данни , към него се  прилага копие на пълномощното с нотариална заверка на подписа , придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документите или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето, подаващо декларацията/ заявлението.

 1. 5. Такса

Такса за услугата не се заплаща.

 

 1. 6. Орган, осъществяващ контрол за спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/ 679 и Закона за защита на личните данни по отношение на упражняване на правата  на субектите на данни

 

Комисия за защита на личните данни

 1. 7. Формуляри за даване и оттегляне на съгласие, разработени за Ваше улеснение от ПГТТМ, гр. Казанлък:
 • Декларация за съгласие от субекта на данни – изтегли
 • Декларация за съгласие от субекта на данни със съгласието на родител/ попечител – изтегли
 • Декларация за съгласие от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от субекта на данни със съгласието на родител/попечител – изтегли
 • Заявление за оттегляне на съгласието от родител/ настойник за обработване на лични данни на дете – изтегли

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сте съгласни. We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.

Call Now Button